Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1.Predmet općih uvjeta
Ovi Opći uvjeti poslovanja uređuju poslovne odnose između društva DOMUS ET CETERA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) i Kupaca
robe i proizvoda iz prodajnog asortimana Prodavatelja (u daljnjem tekstu: roba). Ovi Opći uvjeti odnose se na sve odnose između
Prodavatelja i Kupaca, osim ako se Prodavatelj i Kupac za pojedini slučaj nisu dogovorili drukčije. U tom se slučaju drukčijim dogovorom
smatraju samo dogovori u pisanom obliku. Za slučaj da Kupac ima opće uvjete poslovanja koji odstupaju od ovih Općih uvjeta poslovanja,
ugovorne strane suglasno pristaju na primjenu ovih Općih uvjeta poslovanja, ako drukčije nije ugovoreno.
2.Prodajni asortiman
Prodavatelj može bez prethodne obavijesti u program uvesti novu  robu ili određenu robu povući iz prodajnog programa, a obvezan je
dobaviti robu za koju je već potvrdio narudžbu.
3.Ponude i narudžba  
Za prihvat ponude i potvrdu narudžbe potrebno je prethodno uplatiti 50 % cijene, a ostatak ugovorene cijene Kupac isplaćuje Prodavatelju
nakon dolaska robe na skladište Domus Et cetera d.o.o.
4.Cijena
Prodavatelj u svojim  ponudama, odnosno predračunima uzima u obzir cijene iz trenutačno važećih cjenika. Sve cijene vrijede FCA skladište
prodavatelja, ako na ponudi nije napisano drukčije. Dostava na području Grada Zagreba  je uključena u cijenu ukoliko vrijednost ponude
prelazi iznos od 1.000,00 EUR (uključujući PDV).
5.Definicija radnoga dana
»Radni dan« znači razdoblje od 8.00 do 16.00 sati, svaki dan u tjednu od uključujući ponedjeljka do uključujući petka (logistika, nabava).  
6. Rokovi dobave
Informativni rokovi dobave  navedeni su u ponudi, odnosno predračunu Prodavatelja. Rok dobave određuju Prodavatelj i Kupac sporazumno
za svaku pojedinu narudžbu. Prodavatelj se obvezuje naručenu robu isporučiti što je prije moguće, a ovisno o dostupnosti robe na skladištu
proizvođača i proizvodnji naručene robe. Dogovoreni rokovi isporuke su okvirni i nisu obvezujući za Prodavatelja. U svakom slučaju, uvjeti
isporuke smatraju se obustavljenima  u slučajevima koji su  izvan utjecaja Prodavatelja.
7.Uvjeti plaćanja   
Kupac je dužan platiti 50 % predujma kao uvjet prihvata ponude, a preostali iznos nakon dolaska robe na skladište Domus Et cetera d.o.o. Plaćanje se smatra
izvršenim isključivo u trenutku kada Prodavatelju budu na računu vidljiva sredstva koja je na račun Prodavatelja uplatio Kupac. Ako Kupac
ne plati svoje obveze u dogovorenom roku, Prodavatelj ima pravo odmah prekinuti daljnju  isporuku robe prema Kupcu sve dok Kupac ne
podmiri svoje dospjele obaveze.
8.Preuzimanje robe
Kupac je dužan odmah nakon obavijesti o stavljanju  na raspolaganje preuzeti robu. Kod kašnjenja s preuzimanjem, Kupac je uz pridržaj  
drugih prava koja mu pripadaju, dužan platiti trošak skladištenja Prodavatelju. Ukoliko su moguće djelomične isporuke, Prodavatelj ima
pravo takvu isporuku izvršiti prema vlastitom izboru. Svaka djelomična isporuka je posao za sebe i Prodavatelj ga ima pravo naplatiti
posebno. Obveza i rokovi isporuke bit će u stanju mirovanja sve dok Kupac kasni s plaćanjem ili ne izvrši neku radnju potrebnu za
obavljanje poslovnog naloga. Svaka promjena narudžbe od strane Kupca, može dovesti do promjene prvot no ugovorenih rokova isporuke.
U slučaju preuzimanja u sjedištu prodavatelja,  kupac mora pregledati robu, u smislu količine i kvalitete, prije utovara na prijevozno
sredstvo. Kupac mora najaviti preuzimanje najkasnije 2 dana prije predviđenog preuzimanja. Ako Kupac ne preuzme robu u roku od 14 dana
od datuma obavijesti o spremnosti robe za preuzimanje, Prodavatelj može zahtijevati 0,5 % prodajne vrijednosti robe koja je spremna za  
preuzimanje, za svaki započeti tjedan kašnjenja za pokriće troškova koje ima Prodavatelj zbog kašnjenja Kupca pri preuzimanju robe. U
slučaju kašnjenja pri preuzimanju robe opasnost od slučajnog oštećenja ili uništenja robe započinje od dana kad Kupac počne kasniti.  
U slučaju preuzimanja robe u mjestu navedenom na tovarnom listu ili dobavnici, Kupac mora istovariti robu najkasnije u roku od 4 sata i još
prije i za vrijeme istovara prekontrolirati robu. O transportnim oštećenjima treba napisati zapisnik koji potpišu prijevoznik, preuzimatelj robe
i predstavnik osiguravajuće kuće. Oštećenu robu treba fotografirati prije odnosno najkasnije za vrij eme istovara. Kupac, odnosno
preuzimatelj robe mora kod istovara uvažavati upute Prodavatelja. Roba vraćena prodavatelju ne smije imati druga oštećenja osim
reklamiranih te mora biti vraćena Prodavatelju u dogovorenom roku i originalnoj ambalaži. Vidljive greške Kupac mora odmah prijaviti,  
odnosno u roku od osam dana od dana preuzimanja robe. Ako u roku od osam  dana nakon dostave robe na dogovoreno mjesto nije predana
reklamacija robe, smatra se da je roba prihvaćena.  
9.Pravo vlasništva
Roba ostaje u vlasništvu Prodavatelja sve dok Kupac ne podmiri sve svoje obveze neovisno o njihovoj osnovi. U slučaju da Kupac postupa u
suprotnosti s Potvrdom narudžbe ili sklopljenim ugovorom, osobito u slučaju kašnjenja plaćanja, Prodavatelj ima pravo robu preuzeti natrag.
Time se ne smatra da je Prodavatelj odstupio od ugovora, osim ako to izričito ne izjavi u pisanom obliku.  
10.Jamstvo
Kupac mora proizvode upotrebljavati kao dobar gospodar i u skladu s uputama Proizvođača/Prodavatelja. Za dobavljenu i isporučenu robu
vrijedi jamstvo Proizvođača u trajanju od dvije godine. U slučaju kašnjenja kod preuzimanja robe zbog krivnje Kupca, jamstveni rok počinje
teći s danom kad Kupac počne kasniti. Prigovor Kupca u vezi s uvjetima jamčenja i jamstva gasi se kod Kupčevih intervencija, popravaka ili
pokušaja popravaka te u slučaju ako to radi neovlaštena treća osoba. Zamjenski dijelovi prelaze u vlasništvo Prodavatelja. Prodavatelj jamči
za popravke koje je on izveo. Iz jamstva su isključeni elementi ili dijelovi elemenata koji su podložni brzom trošenju ili oštećenju te
proizvodi koji se nisu održavali ili s kojima se nije rukovalo u skladu s važećim uputama Prodavatelja.
11. Odgovornost  
Prodavatelj ne odgovara ni za kakvu štetu  nastalu Kupcu kao posljedica njegovih zakašnjenja u ispunjavanju ugovornih obveza, osobito
zbog nepravilnih ili netočnih podataka, specifikacija, projekata, izmjere ili bilo kojih drugih informacija koje je zajamčio Kupac te ima pravo
zahtijevati povrat svih eventualnih troškova, gubitaka ili štete.
12. Odstupanje od ugovora  
Prodavatelj ima pravo odstupiti od ugovora:
– ako je zbog više sile, štrajka ili nekih okolnosti koje nije sam prouzročio u nemogućnosti ispuniti ugovorne obveze;  
– ako je Kupac pismeno dogovoreni rok plaćanja prekoračio za više od 14 dana i ne dogovori se za naknadni rok;
– ako je stranka zbog velikog nemara dala neistinite podatke o svojim obvezama koje ugrožavaju njezinu sposobnost ispunjenja;  
Kupac ima pravo odstupiti od ugovora:
– ako Prodavatelj namjerno ili uslijed velikog nemara prouzroči da je dobava ili isporuka robe nemoguća;
– ako se Prodavatelj ne pridržava ni naknadnoga produženog roka. Naknadni rok daje Kupac Prodavatelju prema dogovoru.  
U slučaju da stranke odustanu od ugovornog odnosa, moraju jedna drugoj vratiti ili podmiriti sve pri mljene usluge. U tom se slučaju uvažava
moguće smanjenje vrijednosti.
13. Čuvanje poslovne tajne  
Stranke se obvezuju da će sve podatke koji proizlaze iz ugovorne dokumentacije i druge podatke koji proizlaze iz ugovornog odnosa čuvati
kao poslovnu tajnu za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa, kao i 5 (pet) godina nakon prestanka istog. U poslovnu tajnu ubrajaju se:  
skice, sheme, izračuni, formule, upute, popisi, dopisi, zapisnici i drugi podaci u materijalnom ili nematerijalnom obliku. Stranka zbog kršenja
poslovne tajne po ovoj odredbi odštetno odgovara za materijalnu i nematerijalnu št etu. Stranke mogu samo pismenim dogovorom odrediti
izuzeće ove odredbe.
14. Ustupanje potraživanja i obavijesti  
Kupac se obvezuje da neće trećim osobama ustupiti nikakva potraživanja od Prodavatelja bez njegove prethodne pismene potvrde.
15. Sporovi  
Svi mogući sporovi koji mogu nastati u vezi s važećim sklapanjem, kršenjem, prestankom i pravnim odnosima koji proizlaze iz ovoga
ugovornog odnosa rješavat će se sporazumno. Za sporove koji se ne budu mogli riješiti na taj način bit će nadležan sud u Zagrebu, a poštovat
će se hrvatsko materijalno pravo ako među strankama ne bude drukčije dogovoreno.

  Uvjeti - Sve